ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทั้ง 3 ท่าน ที่ ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fellow ของสหราชอาณาจักร โดยสมรรถนะดังกล่าวเทียบเท่าสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ในระดับ วิชชาจารย์ ดังนี้

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES