แสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์และบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

SHARE
TWEEET
EMAIL

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น บุคลากรดีเด่น และผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 3 (2/2564) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ดังนี้

อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 ด้านการเรียนการสอน รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง

อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 ด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์

บุคลากรดีเด่นกลุ่มที่ 4 พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งปริญญาตรีขึ้นไป นางสาวเสาวรส สุวรรณโณ คณะวิทยาศาสตร์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES