นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติเข้าพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2564

SHARE
TWEEET
EMAIL

แจ้งแนวปฏิบัติการเข้าพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติภาคการศึกษาที่ 1/2564 ขอให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะการอนุมัติ ได้ที่ website งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่ https://bit.ly/2VvcZRi พร้อมขอความร่วมมือให้นักศึกษา ที่ได้รับอนุมัติเข้าพื้นที่กรอกแบบฟอร์มประเมินความพร้อมด้านสุขภาพ (กรอกก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง) ได้ที่ link : https://bit.ly/3iztVPf 

เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลเรียบร้อย สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ ความพร้อมด้านสุขภาพ (สถานะ สีเขียว : เข้าชั้นเรียนได้ , สีเหลือง : ยังไม่ให้เข้าชั้นเรียนกลับไปพักก่อน, สีแดง: ไม่ให้เข้าชั้นเรียน) ได้ที่ e-mail ที่นักศึกษาระบุไว้ และนำไปยื่นแสดงสถานะความพร้อมด้านสุขภาพต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนเข้าพื้นที่

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES