ผลผลิตโครงการ Sci-FI ส่งมอบนวัตกรรมฯ เครื่องผลิตสารฯ ออกซิเจนเป็นสารต้านเชื้อโรค แก่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัท เอเอฟอินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งมีความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI) ได้นำนวัตกรรมที่เกิดขึ้น จากการศึกษาวิจัยและพัฒนาร่วมกันในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนากระบวนการผลิตสารในกลุ่มอนุพันธ์ของออกซิเจนเป็นสารต้านเชื้อโรค” ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นันทกาญจน์ มุรศิต สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เครื่องผลิตสารในกลุ่มอนุพันธ์ของออกซิเจนเป็นสารต้านเชื้อโรค จำนวน 10 เครื่อง ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ และผู้บริหารคณะฯ ร่วมรับมอบเครื่องฯ

สำหรับเครื่องผลิตสารในกลุ่มอนุพันธ์ของออกซิเจนเป็นสารต้านเชื้อโรค มีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศ ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค กำจัดกลิ่นและมลพิษในอากาศ ทั้งยังปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เพื่อให้คณะฯ ได้นำไปใช้กับพื้นที่ส่วนกลาง ห้องประชุม ห้องเรียนแบบ Smart Classroom ต่าง ๆ อีก 1 งานวิจัยที่เกิดขึ้นจากโครงการ Sci-FI ที่เป็นรูปธรรม และสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้เป็นอย่างดี โดยท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการ Sci-FI ได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES