ขอเชิญนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคณะวิทยาศาตร์ เข้าระบบประเมิน ภาคเรียนที่ 1/2564

SHARE
TWEEET
EMAIL
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แล้วนั้น   บัดนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเมินรายวิชา และระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ในระบบ Online ดังนี้
  1. ระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเมินรายวิชา เปิดระบบ ตั้งแต่บัดนี้– 10  พฤศจิกายน 2564
  2. ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา เปิดระบบ ตั้งแต่บัดนี้– 25 ตุลาคม  2564
สามารถเข้าประเมินได้ที่เว็บไซต์

ในการนี้ จึงใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินฯ ในระบบ Online ตามกำหนดวันดังกล่าว ดังรายละเอียดเอกสารประชาสัมพันธ์ตามไฟล์แนบ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES