คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564 แบบไฮบริด สร้างความประทับใจจากผู้เข้าร่วมอย่างอบอุ่น

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564 แบบไฮบริด ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ Zoom พร้อมนำบรรยากาศความประทับใจถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ กล่าวขอบคุณผู้เกษียณทั้ง 17 ท่าน ที่ไม่เพียงปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับความนใจจากทั้งบุคลากร ศิษย์เก่าเข้าร่วมอวยพรผ่านระบบออนไลน์อย่างเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศของกิจกรรมในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.นิวัต แก้วประดับ อวยพรผ่านคลิปวิดีโอให้กับผู้เกษียณอายุงานพร้อมส่งของที่ระลึก เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องปรับรูปแบบการจัดงาน อีกทั้งคณะฯ ยังมีวิดีทัศน์สดุดีผู้เกษียณอายุงาน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่ง สำหรับกิจกรรมทุกท่านสามารถรับชมเทปย้อนหลังพร้อมส่งต่อความปรารถนาดีให้กับผู้เกษียณผ่านเว็บไซต์ https://www.sci.psu.ac.th/retirement-2021/

ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุงานจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ทั้งสิ้น 17 ท่าน ประกอบด้วย

 • คุณมยุรี ราชยอด งานสนับสนุนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • คุณสนิท มุสิกะไชย งานสนับสนุนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • คุณมานพ นวลพลับ งานสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
 • คุณอาภรณ์ เพ็ญสวัสดิ์ งานบริการกลาง
 • คุณยืนยง งามอุดม งานบริการกลาง
 • คุณเกษร สุวรรณรัตน์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • คุณสายใจ จรเอียด สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • คุณพรวดี นิลประดับ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • อาจารย์สมศักดิ์ คงแสง สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ เหล็กนิ่ม สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • ดร.วลัยลักษณ์ พืชน์ไพบูลย์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ ทวีธรรมเสวี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร คันธโชติ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES