ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษาทีม Sci & Innova ผลิตภัณฑ์ เบญญาแพช (Benya Patches)

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษาทีม Sci & Innova ผลิตภัณฑ์ เบญญาแพช (Benya Patches) ที่ได้รางวัลมูลค่า 100,000 บาท โครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (New Gen Technopreneur) ภายใต้การดูแลของสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมาชิกในทีมประกอบด้วย

  1. ดร.สุภากิจ เภาเสน นักวิจัยหลังปริญญาเอก สังกัดสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  2. นางสาวสุทธิวรรณ วุ่นหนู นักศึกษาปริญญาเอก สังกัด สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  3. นายศักรินทร์ เหล่ทองคำ นักศึกษาปริญญาเอก สังกัด สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน คือ

โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES