ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรสวรรค์ ดวงสุวรรณ์ ได้รับรางวัลการประกวด EdSociate Education VDO Challenge

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ดวงสุวรรณ์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลการประกวดระดับอุดมศึกษา จากโครงการ EdSociate Education VDO Challenge การประกวดวิดีโอสื่อการสอนของครู-อาจารย์ไทย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES