ขอแสดงความยินดีกับนายอัครพงษ์ ตุลย์จิตราภรณ์ ได้รับรางวัลในการประชุมระดับชาติ

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนายอัครพงษ์ ตุลย์จิตราภรณ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย หัวข้อ “อิทธิพลของสารช่วยเพิ่มความเข้ากันได้ต่อสมบัติของยางเทอร์โมพลาสติกจากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับเทอร์โมพลาสติกพอลิยูรีเทน” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ผศ.ดร. เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี อาจารย์ที่ปรึกษา

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES