คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดอบรมแนวทางการป้องกัน COVID-19 บุคลากรและนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียนเทอม 2/2564

SHARE
TWEEET
EMAIL

ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ออกไปเป็นวันที่ 7 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดอบรมคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดภาคเรียน เข้าอบรมแนวปฏิบัติในการป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ เป็นวิทยากรให้การบรรยาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่จะเกิดขึ้นในคณะฯ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนักศึกษาก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนในเทอมที่ 2/2564 ในวันที่ 7 ธันวาคมนี้

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ กล่าวว่า “อบรมแนวปฏิบัติในการป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นการให้ความรู้บุคลากรทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นแม่บ้าน บุคลากรทั้งฝ่ายสนับสนับสนุนวิชาการและบริหาร รวมถึงนักศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียนเทอม 2 เนื่องจากหลายท่านยังกังวลว่าคณะฯ จะมีการรับมือเรื่องนี้อย่างไร สำหรับเนื้อหาในการอบรม ก็จะเน้นเรื่องของ D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19 รวมถึงการให้บุคลากรทุกท่านได้ลงทะเบียนรับวัคซีนตามที่รัฐบาลได้จัดหาให้ เช่นเดียวกันกับทางคณะฯ ที่จะเตรียมเรื่องของเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ การกรอกแบบสอบถามก่อนเข้าคณะฯ โดยจะแสดงสถานะ เขียว เหลือง แดง เพื่อสามารถให้พนักงานรักษาความปลอดภัยได้ให้นักศึกษาเข้าพื้นที่ได้ โดยในอนาคตคณะก็จะมีการจัดสรรเรื่องของกรอบดันหน้ากาก (Outer Mask Frame) ร่วมถึง การดำเนินการในเรื่องการสุ่มตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยใช้ชุดตรวจ ATK และที่สำคัญยังคงเน้นย้ำในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ปกครองและตัวนักศึกษาเอง เข้าพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ด้วยความมั่นใจ”

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังคงยึด D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19 พร้อมทั้งตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและติดตามข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ซึ่งหากผู้ปกครองมีข้อสงสัยในด้านใดก็สามารถติดต่อคณะฯ ผ่านของทาง Line Official โดย @PSUSci ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES