นักศึกษาและนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์คว้า 7 รางวัลในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และ คณะนักวิจัย คว้า 7 รางวัล ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 หรือ Thailand Research Expo 2021 ระหว่างวันที่ 22 – 26 พ.ย. 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร แสดงความยินดีด้วยครับ

รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ รางวัลระดับดีเด่น จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับวิเคราะห์สารอันตรายในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม โดย นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์, นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์, นายอัสมี สอและ, นางสาวกัสริน สายสหัส โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ รางวัลระดับดีมาก จากผลงานเรื่อง ชุดทดสอบแอลกอฮอล์ในน้ำลาย โดย นายกฤตภาส แก้วหนู, นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ และ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา และ ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย

รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ รางวัลผลงานนวัตกรรม ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่อง ชุดทดสอบแอลกอฮอล์ในน้ำลาย โดย นายกฤตภาส แก้วหนู, นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ และ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา และ ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย

ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model ประจำปี 2564 รางวัลผลงานนวัตกรรม ระดับดีมาก จากผลงานเรื่อง นวัตกรรมการตรวจวัดคลอรีนในสระว่ายน้ำโดยระบบโฟลว์อินเจคชันแอมเพอโรเมตรี โดยนางสาวสุภาธิณี คงแก้ว, นางสาวสุภารัตน์ คชฉิม, นายอัสมี สอและ, นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ, นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ และนายกฤตภาส แก้วหนู โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

เหรียญรางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เหรียญรางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับวิเคราะห์สารอันตรายในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม โดย นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์, นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์, นายอัสมี สอและ, นางสาวกัสริน สายสหัส โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

เหรียญรางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง ชุดทดสอบแอลกอฮอล์ในน้ำลาย โดยนายกฤตภาส แก้วหนู, นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา และ ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง นวัตกรรมการตรวจวัดคลอรีนในสระว่ายน้ำโดยระบบโฟลว์อินเจคชันแอมเพอโรเมตรี โดยนางสาวสุภาธิณี คงแก้ว, นางสาวสุภารัตน์ คชฉิม,นายอัสมี สอและ, นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ, นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ และนายกฤตภาส แก้วหนู โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES