นักวิจัย ม.อ. และผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธาน ค้นพืชวงศ์กระดังงา 10 ชนิดใหม่ของโลก

นักวิจัย ม.อ. และผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธาน ค้นพืชวงศ์กระดังงา 10 ชนิดใหม่ของโลก
แหล่งข่าว: