ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสื่อการสอนด้วย Arduino”

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ในภาคใต้ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วย Arduino ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ 

วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565 อบรม Online ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ มีพื้นฐานแล้วก็เรียนได้ 

สมัครฟรี ที่สำคัญรับอุปกรณ์ในการฝึกถึงบ้าน สมัครเลย https://forms.gle/rAvoyCorohpmwJHH8 มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account ID : @263ltnyh

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL