ขอแสดงความยินดีกับนายธิติ อึ๋งเจริญ ที่ได้รับทุน HGS-HIRe Summer Student Program at GSI

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ นายธิติ อึ๋งเจริญ หลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน “HGS-HIRe Summer Student Program at GSI” สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งจะได้เข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2565 โดยมี ผศ.ดร.บุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (HGS-HIRe Summer Student Program at GSI) เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย ความร่วมมือของ Helmholtz Graduate School for Hadron and lon Research และสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research: GSI) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาฟิสิกส์และสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องจากยุโรป และประเทศที่มีความร่วมมือกับ GSI ได้เข้าร่วมในโปรแกรมดังกล่าวในช่วงฤดูร้อนของปี (Website : https://hgs-hire.de/summer-program/)

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES