เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 ฟรีค่าธรรมเนียมภายใน 31 มีนาคมนี้

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรปกติ

 • กายวิภาคศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • ชีวเคมี
 • นิติวิทยาศาสตร์
 • เภสัชวิทยา
 • วัสดุศาสตร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
 • สถิติประยุกต์
 • สรีรวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • จุลชีววิทยา
 • เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
 • ธรณีฟิสิกส์

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปกติ

 • คณิตศาสตร์
 • ชีวเคมี
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
 • สรีรวิทยา

หลักสูตรนานาชาติ

 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • จุลชีววิทยา
 • เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
 • ธรณีฟิสิกส์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์

ทุนการศึกษา

ทุนผู้ช่วยนักวิจัย (RA)

 • สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 ปี และรายเดือน 7,000 บาท

ทุนสนับสนุนการศึกษาปริญญาตรี-โท

 • สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 1.5 ปี และรายเดือน 8,000 บาท

ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

 • โท-เอก สนับสนุน 3 ปี ทุนละ 168,000 บาท

ทุนเสนอผลงานทางวิชาการ

 • ระดับชาติ บรรยาย 5,000 บาท / โปสเตอร์ 4,000 บาท
 • ระดับนานาชาติ ในประเทศ 10,000 บาท / ต่างประเทศ 25,000 บาท
 • งานประชุมรูปแบบออนไลน์ สามารถขอการสนับสนุนได้มากกว่า 1 ครั้ง ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

พิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียมการสมัคร 600.- บาท

 • สำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 2.75 เป็นต้นไป
 • และสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2565

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ email: wanvisa.b@psu.ac.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา โทร 074-288094 คุณนิติพงษ์ บัวฝ้าย (nititpong.b@psu.ac.th) และคุณวรรณวิษา บุณวรรโณ (wanvisa.b@psu.ac.th)

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES