ขอประกาศเลื่อน การฝึกอบรมเชิงวิชาการ “การทวนสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา”

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอประกาศเลื่อน การฝึกอบรมเชิงวิชาการ “การทวนสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา” (Method Verification ISO 16140-3:2021) ซึ่งการอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องบรรยาย BSc.3 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน ทางคณะผู้จัดจึงขอเลื่อนกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากสถานการณ์ดีขึ้นทางผู้จัดจะแจ้งวันจัดอบรมให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES