คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับผู้บริหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมติดตามนักศึกษาที่รับทุน TICA

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา พร้อมทีมบริหาร ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายชีวินท์ ณ ถลาง พร้อมคณะทำงาน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในการพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษา ทั้งในภาพรวมชองคณะ และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเฉพาการปรับตัวภายใต้สถานการณ์ COVID-19 อีกทั้งยังหารือความเป็นไปได้ในความร่วมมือด้านงานวิจัยพร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่นักศึกษาทำวิจัยภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

โดยการเยี่ยมชมให้ครั้งนี้ ยังได้รับการต้อนรับที่ดีจากทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมนักศึกษาที่รับทุน TICA พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพื่อจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบายและทิศทางของความร่วมมือ โดยเฉพาะภายใต้ข้อจำกัดต่าง 1 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การปรับตัวของสถาบันการศึกษาและผู้รับทุนเพื่อรับมือกับความท้าทายตลอดจนข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันต่อไป อีกทั้งเพื่อเตรียมการสำหรับการจัดทำแผนความร่วมมือด้านทุนฝึกอบรมนานาชาติ (Annual Interational Training Courses: AITC) และทุนศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ (Thailand International Postgraduate Programme: TPP) ระยะ 3 ปีรอบปี พ.ศ. 2566 – 2568

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL