แสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเคมีที่ได้รับรางวัลจากเวทีประชุมนานาชาติ

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา อรยา ดอกกะฐิน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (หลักสูตรเคมีนานาชาติ) ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่นแบบปากเปล่า (Best Oral Presentation) ในสาขาเคมี (Chemistry) จากหัวข้อ “Facile Synthesis of Silica Powder from Bottom Sugarcane Bagasse Ash and Its Application in Dye Adsorption” ในงานประชุม International Symposium on Science & Technology (ISSTUP2022) วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2565 รูปแบบ Online (ZOOM) โดยเป็นนักศึกษาในที่ปรึกษาของ ผศ.ดร.แหลมทอง ชื่นชม แสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES