ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ ในการได้รับการประเมินระดับดรุณาจารย์

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ อาจารย์หลักสูตรเภสัชวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับการประเมินตามกรอบมาตรฐานระดับดรุณาจารย์ ตามการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Teaching Professional Standards Framework: PSU-TPSF) ระดับ Fellow Teacher ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES