ชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อ “โครงการสร้างการรับรู้งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน”

SHARE
TWEEET
EMAIL

วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “โครงการสร้างการรับรู้งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และสิทธิเกี่ยวกับการขอรับพระราชทาน น้ำหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทาน ดินฝังศพพระราชทานและเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ข้าราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดสงขลา ผ่านช่องทางออนไลน์

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

Meeting ID:
				
					9990018103
				
			
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL