คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับคุณครูเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคมที่ผ่าน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีโอกาสได้ต้อนรับคณะครูจำนวน 61 คนจากโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู2500) จ.พัทลุง และโรงเรียนสายเพชรศึกษา จังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ดร.กิติพล นวลทอง ตัวแทนทีมบริหารให้การต้อนรับ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อ พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนได้มีกระบวนการคิด การทำงาน รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ที่สำคัญยังฝึกให้อาจารย์ได้ปฎิบัติจริง เพื่อนำไปใช้กับนักเรียน โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคเฉพาะเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยได้รับการฝึกโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ (คณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์) สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา) และสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์ และ เคมี) ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี สำหรับโรงเรียนไหนต้องการให้คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้จัดอบรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่ดีทางวิทยาศาสตร์ สามารถประสานงานมายังงานสนับสนุนการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.โทร 0 7428 8028 ในวันและเวลาราชการ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES