วัฒนธรรมจังหวัดสงขลาจัดอบรมโครงการสร้างการรับรู้งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานแก่บุคลากร ม.อ.

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565) วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นำโดยนักวิชาวัฒนธรรม คุณธีระศักดิ์ ชูเพ็ง คุณอรรถชัย พิทักษ์ธรรม และนักวิชาการวัฒนธรรมปฎิบัติการ คุณมาโนชญ์ เจริญดี ลงพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดบรรยายในหัวข้อ “โครงการสร้างการรับรู้งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน” ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับการต้อนรับจาก ผศ.ดร.จงดี นพรัตน์ รองหัวหน้าสาขาฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สำหรับการบรรยายพิเศษในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และสิทธิเกี่ยวกับการรับพระราชทาน น้ำหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทาน ดินฝังศพพระราชทานและเครื่องเกียรติยศประกอบศพ โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรทั้งในคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวนมาก ซึ่งทางคณะฯ ต้องขอบคุณวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเป็นอย่างสูงในการมาให้ความรู้ในครั้งนี้

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL