คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานระบบ ก.พ.อ.03 แบบออนไลน์

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนการเรียนการสอน พร้อมบุคลากรหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะดูงานจากคณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในการดูงานโปรแกรมระบบ ก.พ.อ.03 แบบออนไลน์ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวเป็นระบบในการยื่นขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งช่วยลดขั้นตอน เวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากคณะฯดูงาน 

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL