ขอเชิญร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท

รายละเอียด

ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสื่อความหมายถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้แนวคิด

" Science PSU for better Science and a better Society "

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือบุคคลทั่วไป ไม่จํากัดอายุ โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน ส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่ไม่เกิน 2 ผลงาน องค์ประกอบหลักในภาพตราสัญลักษณ์ (Logo) โดย 1 ผลงาน มี 2 รูปแบบ (Version) คือ รูปแบบภาษาไทย และรูปแบบภาษาอังกฤษ ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกัน ประกอบด้วย

 1. ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. ตัวเลข 55 ปี (ตัวเลขไทยหรืออารบิก)
 • ข้อความ
  • “๕๕ ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
  • “55th Anniversary, Faculty of Science, Prince of Songkla University”
 • สีที่ใช้ในการออกแบบ จะต้องมีสีบังคับ 2 สี
  • สีน้ำเงิน (สีบลู) Navy Blue รหัส F000080 RGB : 0,0,128 และ CMYK : 100, 100, 0, 49.8 ซึ่งเป็นสีประจํามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สีเหลือง รหัส#FFFF00 R G B : 255, 255, 0  และ C M Y K : 0, 0, 1, 0 ซึ่งเป็นสีประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ ดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น รวมทั้งจะต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงาน ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 • ผลงานที่ประกวดทุกชิ้น ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรรมการตัดสิน สามารถใช้สิทธิในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไปได้
 • ผู้ประกวด 1 ท่าน สามารถได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

รับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2565

ส่งผลงานผ่านอีเมลมาที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ E-mail: 55years.scipsu@gmail.com

พร้อมพิมพ์คําอธิบายแนวความคิดในการออกแบบและความหมายของผลงาน ใต้ภาพผลงาน Logo ที่ส่งเข้า ประกวด พร้อมการนำสัญลักษณ์ไปประยุกต์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การพิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เสื้อ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น ส่งเป็นไฟล์นามสกุล .ai และ .jpg โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิเซล พร้อมระบุ Code สีทั้งโหมด CMYK และโหมด RGB

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: 0 7428 8022
Line: @PSUSci

ประกาศผลการตัดสิน วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL