ขอเชิญร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท

รายละเอียด

ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสื่อความหมายถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้แนวคิด

" Science PSU for better Science and a better Society "

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือบุคคลทั่วไป ไม่จํากัดอายุ โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน ส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่ไม่เกิน 2 ผลงาน องค์ประกอบหลักในภาพตราสัญลักษณ์ (Logo) โดย 1 ผลงาน มี 2 รูปแบบ (Version) คือ รูปแบบภาษาไทย และรูปแบบภาษาอังกฤษ ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกัน ประกอบด้วย

 1. ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. ตัวเลข 55 ปี (ตัวเลขไทยหรืออารบิก)
 • ข้อความ
  • “๕๕ ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
  • “55th Anniversary, Faculty of Science, Prince of Songkla University”
 • สีที่ใช้ในการออกแบบ จะต้องมีสีบังคับ 2 สี
  • สีน้ำเงิน (สีบลู) Navy Blue รหัส F000080 RGB : 0,0,128 และ CMYK : 100, 100, 0, 49.8 ซึ่งเป็นสีประจํามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สีเหลือง รหัส#FFFF00 R G B : 255, 255, 0  และ C M Y K : 0, 0, 1, 0 ซึ่งเป็นสีประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ ดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น รวมทั้งจะต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงาน ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 • ผลงานที่ประกวดทุกชิ้น ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรรมการตัดสิน สามารถใช้สิทธิในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไปได้
 • ผู้ประกวด 1 ท่าน สามารถได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

รับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2565

ส่งผลงานผ่านอีเมลมาที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ E-mail: 55years.scipsu@gmail.com

พร้อมพิมพ์คําอธิบายแนวความคิดในการออกแบบและความหมายของผลงาน ใต้ภาพผลงาน Logo ที่ส่งเข้า ประกวด พร้อมการนำสัญลักษณ์ไปประยุกต์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การพิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เสื้อ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น ส่งเป็นไฟล์นามสกุล .ai และ .jpg โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิเซล พร้อมระบุ Code สีทั้งโหมด CMYK และโหมด RGB

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: 0 7428 8022
Line: @PSUSci

ประกาศผลการตัดสิน วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES