ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเคมีที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ศิริรัชฏ์ เขมะศิริ นักศึกษา ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับรางวัล ACS Best Student Oral and Poster Presentation Award สาขา Sensors & Wearable Devices ภายใต้หัวข้อเรื่อง DNA circuit for short oligonucleotide detection

ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Technologies for Smart Green Connected Society (ICTSGS) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 (ออนไลน์) จัดโดย American Chemical Society (ACS) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.จงดี บูรณชัย และ รศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาด้วย

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES