ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเคมีที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ปิยะวดี ขาวเอี่ยม นักศึกษาปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (ประเภทโปสเตอร์) / ACS Best Poster Presentation สาขา Natural Science ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Technologies for Smart Green Connected Societies ครั้งที่ 1 (ICTSGS-1) ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 จัดโดย สมาคมเคมีอเมริกัน (American Chemical Society, ACS)

ชื่องานวิจัย: PVA Film Sorbent for Extraction and Determination of Synthetic Dyes in Food. โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.จงดี บูรณชัย, ดร.ชรินรัตน์ ศิริธรรม ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL