แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวิศรุต พวยพุ่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฎิบัติการ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ได้รับอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับ ชำนาญการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 แสดงความยินดีด้วยครับ 

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL