ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้อนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครั้งที่ 426(3/2565) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL