ทีมบริหารร่วมแสดงความยินดี ปริญญากิตติมศักดิ์ ศิษย์เก่าคณะฯ ที่รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ และอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565) อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.นิวัต แก้วประดับ พร้อมทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อม ผศ.ดร.นัฐดา จิเบ็ญจะ รองคณบดีฝ่ายกิจการภายในและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าแสดงความยินดีกับคณาจารย์และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่เข้ารับพระราชทาน ปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ และอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายนามดังนี้

  • ปริญญากิตติมศักดิ์ คุณปฐมา จันทรักษ์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
  • ดร.รอยล จิตรดอน ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2564
  • รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการเรียนการสอน
  • รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โดยทุกท่านเข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พร้อมกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES