ขอเชิดชูเกียรติคุณ ‘ปฐมา จันทรักษ์’ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิดชูและแสดงความยินดีกับพี่เจี๊ยบ ปฐมา จันทรักษ์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 421 (4/2564) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 มีมติให้ได้รับปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

พี่เจี๊ยบปฐมา จันทรักษ์ เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำที่เปี่ยมไปด้วยแรงจูงใจและพลังในการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง โดยได้เข้าร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในระดับโลก อย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้บริหารหญิงทั่วโลกใน Women’s Senior Leadership Program ที่ Kellogg School of Management, Global Summit of Women ที่ประเทศออสเตรเลียและสวิสเซอร์แลนด์ และ 2019 Women CEOs Summit ในประเทศไทย ทั้งยังได้ร่วมเป็น Mentor ให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ของไทยในโครงการ IMETMAXรวมทั้งการร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้บริหารระดับสูงของไทยอย่างต่อเนื่องผ่านเวทีของสถาบันวิทยาการตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย แล่ะสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย เป็นต้น ทั้งยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พี่เจี๊ยบปฐมา จันทรักษ์ เป็นบุคคลที่เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถและได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังสติปัญญาด้วยความเสียสละ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจึงเกิดเป็นคุณูปการต่อวงการวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยเป็นอย่างในด้านการสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พี่เจี๊ยบปฐมา จันทรักษ์ได้ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในงานปฐมนิเทศและงานและยังได้สนับสนุนความ บรรยาย ของคณะวิทยาศาสตร์ และในงานระดับมหาวิทยาลัยร่วมมือในเชิงความรู้และเทคโนโลยีจาก IBM ให้กับคณาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยที่มีความต้องการใช้เครื่องมือจาก IBM คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับพี่เจี๊ยบ ปฐมา จันทรักษ์ เป็นอย่างยิ่ง

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES