คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงนาม MOU ทางวิชาการกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา พร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศึกษาภาคใต้ อาจารย์พีระพงษ์ สองวิหค ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังส่งเสริมการศึกษาวิจัยในโรงเรียนของนักเรียนและครู และ ร่วมมือในการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อีกทั้งในด้านวิชาการ ก็จะมีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิชาการแก่นักเรียนและครูของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น สนับสนุนวิทยากรสำหรับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสนับสนุนสถานที่ในการเรียนรู้การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช กับ คณะวิทยาศาสตร์ ในด้านทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยอย่างง่าย การวิจัยเพื่อสร้างอาชีพ การศึกษาดูงาน และการเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งแน่นอนว่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งกับนักเรียนและคณาจารย์ในอนาคต

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES