คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับ นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว่า 170 คน ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา กล่าวเปิดงาน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนได้มีกระบวนการคิด การทำงาน รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีระบบ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จักเครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องมือและเทคนิคเฉพาะเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้นอก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากโรงเรียนใดต้องการที่จะให้คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดการเรียนการสอนนอกโรงเรียน สามารถประสานงานมาได้ที่งานสนับสนุนการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โทร 0 7428 8028 ในวันและเวลาราชการ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES