ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ ที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติ

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิภาดา พลด้วง นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถิติ สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย กลุ่มที่ 3 Mathematics for Industry

เรื่อง การพยากรณ์จำนวนแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ จากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10 The 10th Undergraduate in Applied Mathematics Conference (UAMC 2022) วันที่ 29-30 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ คณะฯ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES