ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่คว้ารางวัลในเวที TST 10

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ จิรัฐิ สัตถาพร นักศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ในหัวข้อ การจํากัดขอบเขตใหม่ของนางแย้มปักษ์ใต้ (Clerodendrum umbratile) และพนมสวรรค์ใบแฉก (C. palmatolobatum) วงศ์กะเพรา (Lamiaceae) การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10 เมื่อ วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES