การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ในรอบ TCAS 4 และน้อง ๆ ที่ขาดสอบครั้งที่ 1 และ 2 เข้าสอบ English Placement Test (การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3) วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น.

ซึ่งการสอบ English Placement Test ใช้เป็นเกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร ประกอบด้วยรายวิชา 890-001, 890-002, 890-003, 890-004 และ 890-005

โดยนักศึกษาต้องดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-Testing ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มิถุนายน 2565

Facebook Group

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES