คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อาจารย์สมโชค สิงห์เกลี้ยง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่นักเรียนและครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อีกทั้งยังร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยในโรงเรียนของนักเรียนและครูของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ และเพิ่มร่วมมือในการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒

ในด้านวิชาการ มีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิชาการแก่นักเรียนและครูของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ เช่น สนับสนุนวิทยากรสำหรับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสนับสนุนสถานที่ในการเรียนรู้การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมการส่งเสริมศักยภาพคุณครูและนักเรียนในด้านทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยอย่างง่าย การวิจัยเพื่อสร้างอาชีพ การศึกษาดูงาน และการเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีผลดีในการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่กันในอนาคต

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES