คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีไหว้ครู (อาจารย์ใหญ่) หลังกลับมา Onsite ประจำปีการศึกษา 1/2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565) หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดพิธีไหว้ครู (อาจารย์ใหญ่) ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องปฎิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ตึก NML ชั้น 2 พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมพิธี

โดยในปีการศึกษา 1/2565 นี้มีร่างอาจารย์ใหญ่ในการศึกษาเล่าเรียนจำนวน 19 ร่าง โดยโครงการเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการแสดงความเคารพ กตัญญูรู้คุณ ต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ตลอดจนปฏิบัติต่ออาจารย์ใหญ่ด้วยความเคารพ ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่นักศึกษาจะพบกับอาจารย์ใหญ่เพื่อศึกษาเล่าเรียนตลอด 1 ภาคการศึกษา

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES