คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้ารับธงพร้อมจัดการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 11

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ร่วมในพิธีปิดการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานและ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดการประชุมครั้งนี้

โดยกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ การเสวนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า และแบบโปสเตอร์ โดยแบ่งการประชุมย่อยตามกลุ่มความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ กลุ่มสัตว์ กลุ่มพืช กลุ่มจุลินทรีย์ และกลุ่มนิเวศวิทยาและนวัตกรรมจากสิ่งมีชีวิต มีผู้ลงทะเบียนร่วมงาน จำนวน 160 คน แบ่งเป็นการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย จำนวน 59 เรื่อง และแบบโปสเตอร์ จำนวน 20 เรื่อง

โดยพิธีปิด ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ และพิธีส่งมอบธงให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาลัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นตัวแทนรับธงเพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 11 ในปีต่อไป ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ขอบคุณภาพและข่าวจากคุณทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES