คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย”

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย” ณ ห้อง BSc 0303 (SMART CLASSROOM) อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองหัวหน้าสาขาฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

ซึ่งทางคณะฯ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากวิทยากร 2 ท่าน คุณเพชรดา สัตยากูล และคุณขวัญชนก ขวัญปลอด นักทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมจำนวนมาก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL