ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่เข้ามาในรอบ TCAS 3 เข้าสอบ English Placement Test

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาที่เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ในรอบ TCAS 3 เข้าสอบ English Placement Test (การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2) วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น.

ซึ่งการสอบ English Placement Test ใช้เป็นเกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร ประกอบด้วยรายวิชา 890-001, 890-002, 890-003, 890-004 และ 890-005

ทั้งนี้ หากนักศึกษามีผลคะแนน O-net วิชาภาษาอังกฤษ และประสงค์จะนำคะแนนดังกล่าวมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มผู้เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร ให้กรอกข้อมูลที่ https://forms.gle/kRYrkP5jxfJrVte8A ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565

โดยนักศึกษาต้องดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-Testing ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มิถุนายน 2565

Facebook Group

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES