ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 427 (4/2565)

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 427 (4/2565) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 ท่าน แสดงความยินดีด้วยครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอธัสวัฒน์ คำมณี
สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (รหัส 0112)
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุขเกษศิริ
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชวิทยา (รหัส 3301)
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ดร.นรากรณ์ แก้วขาว
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (รหัส 0151)
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ดร.อิทธิพล จีระพันธ์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (รหัส 0132)
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ดร.จุฬารัตน์ ชุมนวล
สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (รหัส 6113)
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES