ขอแสดงความยินดีกับ ‘กุลภัทร พรหมเทพ’ กับรางวัล Best Student Paper Award เวที ICMA 2022

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลภัทร พรหมเทพ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสถิติประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ ได้รับรางวัล Best Student Paper Award

หัวข้อ A Comparison of Outlier Detection Methods Under a Skew-Normal Model ในงาน International Conference on Mathematics and its Applications (ICMA 2022) เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม โดยมี ผศ.ดร.พรฑิตา ทิวทัศน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES