แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบความดี ในโครงการ “อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย” ครั้งที่ 16

SHARE
TWEEET
EMAIL

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน และองค์การบริหารส่วน ตำบลมาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภายใต้ชื่อโครงการ “อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย” ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ที่มีบทบาทการทำงานด้านวิซาการ ต้านส่งเสริมสังคม และด้านศิลปวัฒนธรรม ได้มีการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน/นักศึกษา ผู้สมควรได้รับการยกย่องคุณธรรม จริยธรรม (บุคคลต้นแบบความดี)

โดยนายตุลยวัติ ฐินาวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรจุลชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับ พิจารณาจากคณะกรรมการให้เป็นผู้สมควรได้รับรางวัล นักศึกษาดีเด่น อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.00-19.00 น. ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES