แสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการของคณะฯ ที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิตชไม โอวาทฬารพร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้แทน มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ห้องปฏิบัติการที่ผ่านระบบตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation และป้ายรับรองห้องปฏิบัติการตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นการสนับสนุนความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการ โดยสนับสนุนให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มห้องปฏิบัติการปลอดภัยที่ได้รับการรับรองในระดับประเทศ

ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรองการขึ้นทะเบียน “ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ” (ESPReL) มีจำนวน 2 ห้อง ได้แก่

1. CH318 ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ : รศ.ดร.จงดี บูรณชัย (หัวหน้าห้องปฏิบัติการ) โดยได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation และรับรองเป็นห้องปฏิบัติการตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย

2. CH402 ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากเชิ้อรา : ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล (หัวหน้าห้องปฏิบัติการ) โดยได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมหัวหน้าห้องปฏิบัติการ นักวิจัย และนักศึกษา ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ดีขึ้น โดยใช้เกณฑ์แนวปฏิบัติในการปรับปรุงและยกระดับห้องปฏิบัติการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทยหรือเกณฑ์ ESPReL และสามารถพัฒนาจนกระทั่งได้เป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ภายในคณะฯ มหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานภายนอกต่อไป

และขอเชิญชวนห้องปฏิบัติการ ESPReL ที่มีความพร้อมที่จะรับการประเมิน สามารถแจ้งความประสงค์ ไปยังคุณธัญญาภรร์ บุญเพ็ชร / งานสนับสนุนการวิจัย โทร.8075 E-Mail: thanyaporn.b@psu.ac.th เพื่อบรรจุลงในแผนการสนับสนุนงบประมาณ การประสานงานในการปรับปรุงต่าง ๆ ให้ได้รับการรับรองต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES