คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดลงนามทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนพัทลุง

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิทยาการระหว่างโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง และคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดยทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.กิติพล นวลทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา และ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง ผอ.มณี เรืองแก้ว การลงนามในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่นักเรียนและครูโรงเรียนพัทลุง อีกทั้งยัง ส่งเสริมการศึกษาวิจัยในโรงเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอีกด้วย

ความร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมศักยภาพคุณครูและนักเรียนส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคุณครูและนักเรียนของโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง กับคณะวิทยาศาสตร์ ในด้านทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยอย่างง่าย การวิจัยเพื่อสร้างอาชีพ การศึกษาดูงาน และการเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคุณครูของโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง กับคณะวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มสาระวิชาและทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES