หลักสูตรธรณีฟิสิกส์จัดอบรมพิเศษ “การสำรวจแหล่งโบราณคดีใต้ดินโดยใช้เทคนิคทางธรณีฟิสิกส์” ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลักสูตรธรณีฟิสิกส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสำรวจแหล่งโบราณคดีใต้ดินโดยใช้เทคนิคทางธรณีฟิสิกส์เทคนิคการสำรวจด้วยคลื่นเรดาร์หยั่งลึกและการสำรวจด้านแม่เหล็กเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธรณีฟิสิกส์ในการศึกษาทางด้านโบราณคดี โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับหลักสูตรธรณีฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นอีก 1 หลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก โดยหลักสูตรมีคณาจารย์เฉพาะทางที่หลากหลาย ซี่งในการอบรมครั้งนี้ เป็นการนำเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์เทคนิคการสำรวจด้วยคลื่นเรดาร์หยั่งลึกและการสำรวจด้านแม่เหล็กเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธรณีฟิสิกส์ในการศึกษาทางด้านโบราณคดี ซึ่งมี ดร.รัชกฤช ศุภกุลโอภาส เชี่ยวชาญด้านนี้ โดยผู้สนใจเรียนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรธรณีฟิสิกส์มีทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES