ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรฯ ที่ได้รับอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้ง 2 ท่านด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES