ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัล PST Rising Star 2022

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล PST Rising Star 2022 โดย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยไทยคลื่นลูกใหม่ ผู้มีประสบการณ์การทำงานในระยะเริ่มต้น แต่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ และมีคุณสมบัติและจรรยาบรรณนักวิจัยที่ดี

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ยังมีผลงาน นวัตกรรมและรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงการได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีและขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้มีผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆ ต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES