นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงพื้นที่แปลงนา อ.ตะโหมด พบผลงานวิจัยช่วยเพิ่มผลผลิตในนาข้าวได้ดียิ่งขึ้น

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ พร้อม รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. พร้อมตัวแทนของ บริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด ลงพื้นที่แปลงนา อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง หลังจากที่ได้มีการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรชาวนาในชุมชนต้นน้ำตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา

ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างยั่งยืน คืนคุณค่าเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชน โดยในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรม ลงแขก เกี่ยวข้าวด้วยมือ ซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิม เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และเป็นการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวบือโป๊ะโล๊ะ ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้มีการทดลองปลูกครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยและได้ผลดี

สำหรับเกษตรกรที่สนใจปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ไปใช้นั้น สามารถติดต่อทาง บริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด ได้ตามช่องทางต่างๆ ของบริษัทเพื่อวางแผนและนำเอาปุ๋ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL