แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมในงาน ‘มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565’

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในการดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่คว้า 5 รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 : Thailand Research Expo 2022” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ดังนี้

รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีมาก ประจำปี 2565 ผลงานนวัตกรรม “อุปกรณ์สำหรับตรวจฟอร์มัลดีไฮด์ที่ปนเปื้อนในอาหารแบบพกพา” ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์โดย นายอัสมี สอและ นางสาวกัสริน สายสหัส นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์ นายกฤษฎา สโมสร Mr. Sangay Wangchuk และ Mr. Phua Cheng Ho

รางวัลเหรียญเงินด้านพลังงาน ระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับผลงานนวัตกรรม “อุปกรณ์สำหรับตรวจฟอร์มัลดีไฮด์ที่ปนเปื้อนในอาหารแบบพกพา” ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 ให้กับผลงานนวัตกรรม “เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดตะกั่วเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ” ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy model โดย นางสาวเสาวลักษณ์ โชคชูลี นางสาวสลินดา บิลยะแม นายอัสมี สอและ นางสาวกัสริน สายสหัส นางสาวสุนิตา สมศิริ นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์ Mr. Sangay Wangchuck

รางวัลเหรียญเงินด้านพลังงาน ระดับปริญญาตรี ให้กับผลงานนวัตกรรม “เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดตะกั่วเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ” ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy modelโดย นางสาวเสาวลักษณ์ โชคชูลี นางสาวสลินดา บิลยะแม นายอัสมี สอและ นางสาวกัสริน สายสหัส นางสาวสุนิตา สมศิริ นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์ Mr. Sangay Wangchuck

รางวัลเหรียญเงินด้านพลังงาน ระดับปริญญาตรี ให้กับผลงานนวัตกรรม “อุปกรณ์ตรวจวัดสารก่อมะเร็งไนไตรท์เพื่อความปลอดภัยในอาหาร” ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดย นางสาวสลินดา บิลยะแม นางสาวเสาวลักษณ์ โชคชูลี นายอัสมี สอและ นางสาวกัสริน สายสหัส นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์ Mr. Sangay Wangchuck และ Mr. Phua Cheng Ho

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับทุกรางวัลด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES